เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความรู้เปรียบเสมือนเส้นทางลัดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ การเรียนแบบ Self-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้น จะมีข้อได้เปรียบกว่าการเรียนแบบห้องเรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความช้าหรือความเร็วโดยขึ้นกับความเข้าใจของตัวเอง และสามารถข้ามหรือเลือกเรียนเนื้อหาตามที่ตนเองต้องการได้

Learneration เป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมเนื้อหาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ ด้านความคิดและการพัฒนาตัวเอง เนื้อหาจะเป็น Self-Learning ในรูปแบบของวิดีโอซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสะดวก และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ และสามารถดูเนื้อหานั้นซ้ำได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด

Learneration มาจากคำว่า Learner (ผู้เรียน) มารวมกับคำว่า activation (แรงกระตุ้น) มีความหมายว่าเป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมเนื้อหาที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ใหม่ ๆ แนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปในทางที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจาก Learneration จะมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับคนทั่วไปแล้ว เรายังใส่ใจผู้พิการทางสายตา ให้สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรของเรา นำไปประกอบอาชีพและหาเลี้ยงตัวเองได้ ผู้พิการทางสายตาจะมีข้อจำกัดด้านการเรียนรู้และมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้น้อยกว่าผู้พิการด้านอื่น ๆ Learneration จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการสายตาในประเทศไทยสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง